روند اسکان دانشجو در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۲۵۶۲۹

 

1-  ثبت نام در سامانه خوابگاههای دانشجویی به آدرس     http://samad.tabrizu.ac.ir

2-  درخواست اولیه خوابگاه توسط دانشجویان از طریق سامانه فوق(پیش ثبت نام(

3-  بررسی درخواست های دانشجویان توسط اداره خوابگاهها

4-  انتخاب اتاق و هم اتاقی توسط دانشجو

5-  بررسی و تایید گروه هم اتاقی ها توسط اداره خوابگاهها

6-  واریز اجاره بهای سکونت در خوابگاه بر اساس مقررات صندوق رفاه

7-  دریافت کاردکس اسکان و پرینت فیشهای واریزی

 8- مراجعه به دفتر خوابگاه مربوطه و تحویل گرفتن اتاق بر اساس کاردکس اسکان

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۶