سوالات متدوال (اداره فناوری اطلاعات)

تعداد بازدید:۳۷۸۳

سوالات متدوال

 

سوال: مشکل در ورود به سامانه سماد با نام کاربری ( شماره دانشجویی) و رمز عبور ( پیشفرض کد ملی )

پاسخ : انگلیسی کردن زبان صفحه کلید وتلاش دوباره در صورت موفق نشدن مراجعه به اداره فناوری اطلاعات امور دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان امور دانشجویی

 

سوال: عدم مشاهده منوی شام و صبحانه با وجود خوابگاهی بودن و پرداخت هزینه خوابگاه 

پاسخ :مراجعه به اداره خوابگاه از وارد کردن اسم خود در سامانه خوابگاه مطمئن شده  بعد از 24 ساعت سلف خوابگاه ها فعال خواهد شد.

 

سوال: اشتباه بودن مشخصات  شخصی  ( شهر محل تولد ، تاریخ تولد، وضعیت تاهل ....) درسامانه سماد :

پاسخ : مراجعه به ساختمان آموزش کل و ویرایش اطلاعات اشتباه ( ویرایش اطلاعات در سامانه سماد بعد از گذشت 24 ساعت از زمان ویرایش اطلاعات )

 

سوال: مشکل در اتصال به اینترنت دانشگاه با نام کاربری ( شماره دانشجویی ) و رمز عبور ( کد ملی ) :

پاسخ :گذاشتن زبان صفحه کلید روی انگلیسی و تلاش مجدد در صورت موفق نشدن  مراجعه به مسئول IT دانشکده مربوطه  یا به فناوری اطلاعات دانشگاه واقع در ساختمان 11 

 

سوال : عدم مشاهده منوی شام و صبحانه دانشجوی غیر خوابگاهی غیر بومی یا سنوات غیرمجاز و یا شبانه ساکن در خوابگاه های خود گردان که درخوابگاههای دولتی خوابگاه تعلق نگرفته 

پاسخ : مراجعه به اداره فناوری اطلاعات امور دانشجویی با در دست داشتن گواهی  کتبی تایید خواگاه مربوطه ( مهر و امضا شده توسط مسئول خوابگاه خودگران)  

 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۷