خدمات و فعالیت ها

تعداد بازدید:۸۸۳۹

در راستای پیشبرد اهداف کلی، سیاستها و برنامه های توسعه دراز­­ مدت دانشگاه تبریز، هدف اصلی اداره خوابگاههای برادران ایجاد فضای مناسب رشد، بالندگی، پویایی و کمک به زمینه سازی شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویان خوابگاهی و ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به آنان علیرغم کلیه چالش ها، محدودیتها و مشکلات پیش روی به شرح ذیل باشد:

1- اداره کلیه امور خوابگاههای دانشجویی

2- نظارت بر حسن اجرای امور روزانه خوابگاهها

3- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی

4- تلاش برای ارتقاء توسعه کیفی و کمی خوابگاهها

5- بررسی و برآورد تجهیزت مورد نیاز خوابگاههای دانشجویی

6- نظارت بر نگهداری اموال و ساختمانهای خوابگاهها

7- آماده نمودن خوابگاهها جهت استفاده و اسکان دانشجویان

8- تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان و مشارکت آنان در اداره خوابگاهها

9- ایجاد هماهنگی با سایر واجدهای سازمانی

10- تهیه و ارسال نواقص تأسیساتی، تعمیراتی خوابگاهها به واحدهای ذیربط و پیگیری انجام آنها

11- تهیه گزارشات مورد نیاز از وضع خوابگاهها جهت ارائه به مسئولین ذیربط

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۷