معرفی امور اداری و قراردادها

تعداد بازدید:۵۷۱۸

واحد امور اداری و قراردادها با تعداد 5 نفر کارمند به شرح زیر اداره می شود.

¬ یوسف دهقان، رئیس امور اداری و قراردادها             شماره تماس 3204 و 33348703

¬ خانم عبداله پور ، تایپیست و بایگان                                  شماره تماس 3204 و 33348703

¬ رضا خدادای، آبدارچی و نامه رسان                            شماره تماس 3223

فعالیت ها:

  • انجام امور پرسنلی همکاران
  • انجام امور اداری مدیریت
  • تهیه عملکرد و برنامه راهبردی مدیریت در بازه های زمانی متعدد
  • تهیه پیش­نویس قراردادهای منعقده با اشخاص و شرکت­ها
  • ارسال پیش­نویس قراردادها به ادارات مرتبط و پیگیری آنها جهت بررسی و تأیید نهایی
  • تهیه پیش­نویس نامه­ها و تایپ و ارسال به مدیریت جهت امضاء
  • پیگیری امور پشتیبانی مدیریت
  • انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده و واگذاری سلف­ها و بوفه­ها و رستوران­های خصوص و سایر اماکن اجاره­ای و ...
  • رسیدگی و نظارت به اداره انبارهای مدیریت و بررسی و تأیید درخواست­های روزانه همکاری
  • انجام امور مربوط به قراردادها اعم از رسیدگی به اجرای دقیق آنها و اخذ ضمانت نامه، چک تخلیه و استرداد آنها پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصاحسابهای مربوطه
آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۹