معرفی اداره رفاه و شرح خدمات و فعالیت ها

تعداد بازدید:۷۸۸۷

معرفی و شرح خدمات اداره رفاه:

 با شروع هرنیمسال تحصیلی همیشه مسئله ارائه تسهیلات دانشجویی و شرایط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی برای دانشـــــــــــجویان گرامی مطرح می شود و در این حوزه، اداره رفاه نقش مهم و اساسی در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی در قالب کارشناسان اداره رفاه انجام می دهند.

 هدف :

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعــــد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق آئین نامه این صندوق وام پرداخت می نماید.

 

رئوس فعالیتهای اداره رفاه و خدمات ارائه شده برای دانشجویان دوره روزانه درطول هر ترم تحصیلی:

همگام با اعلام بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان در هر نیمسال اطلاع رسانی ثبت نام وامها و  ورود اطلاعات درمهلت مقرر تعیین شده در برنامه سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان.

ارسال تقاضاهای وامهای درخواستی دانشجویان نیازمند و واجد شرایط به صندوق رفاه باتوجه به سقف اعتباری تعیین شده ازطرف صندوق رفاه دانشجویان

ثبت انواع وامها (تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، ضروری ممتاز و نمونه، تحصیلی ممتاز و نمونه، شهریه، زیارت، مبتکر و قهرمان ورزشی، بیمه)

پرداخت وام ضروری برای دانشجویانی که مبتلا به بیماریهای پرهزینه و صعب الاعلاج  می باشند.

--  عقد قرارداد با یکی از نمایندگیهای بیمه در رابطه با بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان فعال مشغول به تحصیـــل جهت بهره مندی دانشجویان حادثه دیده در طول شبانه روز بدون قید زمان و مکان از بیمه حوادث دانشجویی ( هزینه های پزشکی ، نقص عضور جزئی و کلی ، غرامت فوت ناشی از حوادث).

--  مکاتبه با سازمان بیمه سلامت استان جهت عقد قرارداد در رابطه با بهره مندی دانشجویان غیرایرانی و افراد تحت تکفل آنان از دفترچه بیمه سلامت .

پرداخت وام ضروری حوادث غیرمترقبه.

بررسی  و صدور مجوز کار دانشجویی برای کلیه دانشکده ها و واحدها .

ثبت و ارسال فیشهای نقدی مربوط به دانش آموختگان سالهای قبل و جدید جهت صدور تسویه حساب قطعی .

ثبت و ارسال اطلاعات  بدهیهای دانش آموختگان در سایت صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط و تحویل دفترچه مذکور .

مکاتبه با صندوق رفاه دانشجویان در مورد وام  دانشجویانی که وام واریزی آنان به دلیل اشتباه و یا غیرفعال و یا مسدود بودن شماره حساب به حساب صندوق رفاه دانشجویان برگشت خورده است.

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۹