آیین نامه کار دانشجویی

تعداد بازدید:۳۴۴۱

 

  آیین نامه استفاده از کار دانشجویی اداره رفاه

الف: اهداف:

بهره گیری از توانمندیهای دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، ورزشی، فرهنگی فوق برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی.

ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیتهای فوق الذکر.

ایجاد زمینه های کسب تجربه برای دانشجویان.

کمک به دانشجویان به منظور تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان.

ب: شرایط لازم برای استفاده از کار دانشجویی:

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در مقاطع تحصیلی

درصورت اعلام نیاز واحدهای مختلف مؤسسه به نیروی انسانی با توجه به شرح وظایف محوله

تشخیص واحد بکارگیرنده مبنی بر کارآیی دانشجو برای اجرای وظایف محوله

داشتن صلاحیتهای عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی دانشگاه

نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های زندگی

دانشجویان نمونه، ممتاز و متأهل از اولویت برخوردار می باشند.

پرداخت کمک هزینه دانشجویی پس از وصول گزارش کار و تأیید واحد مربوطه، حداکثر تا نیمه اول ماه بعد.

درصورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به تسهیلات دانشجو خاتمه داده می شود.

دانشجویان شاغل نمی توانند از مزایای این آیین نامه استفاده نمایند.

― ساعت کار دانشجویی و مبلغ هر ساعت به تفکیک مقاطع  تحصیلی می باشد.

 
 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶