راهنمای بهره مندی از بیمه حوادث دانشجویی

تعداد بازدید:۲۴۵۲

بیمه حوادث دانشجویی

موضوع بیمه حوادث دانشجویی عبارتست از:

بیمه حوادث کل دانشجویان در تمام اوقات زندگی در طول شبانه روز (24 ساعته ) در محیط  واحدهای آموزشی و خارج از آن.

عقد قرارداد بیمه حوادث در دو نوبت انجام می گیرد:

― عقد قرارداد بیمه حوادث با یکی از شرکتهای ببمه بمدت یکسال برای دانشجویان ورودی مهر ماه از اول مهر ماه سال جاری لغایت پایان شهریور ماه سال بعد و برای دانشجویان ورودی بهمن ماه لغایت پایان شهریور ماه سال بعد از تاریخ ثبت نام تحت پوشش.

― دانشجویان حادثه دیده جهت بهره مندی از بیمه حوادث تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ حادثه ابتدا به اداره رفاه مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه به بیمه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و تا خاتمه درمان تا سقف مقرر می توانند از بیمه حوادث استفاده نمایند.( در صورت عدم تشکیل پرونده و گذشت مهلت مقرر آن از بهره مندی غرامت بیمه محروم خواهند شد).

توجه :  حداکثر زمان مورد نیاز جهت اعلام خسارت از زمان اطلاع بیمه گذار (دانشگاه )بمدت 30روز می باشد.

تعهدات بیمه گر در قرارداد منعقده مابین دانشگاه و شرکت بیمه بشرح زیر می باشد:

― جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپایی، بیمارستانی و معالجات مسمومیتها برای هر بیمه شده حداکثر تا مبلغ /50.000.000 ریال.

― پرداخت غرامت نقص عضو دائم(جزیی و کلی) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر به میزان /250.000.000 ریال .

پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان / 250.000.000 ریال.

 
 

 

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۶