نحوه تشکیل پرونده و ثبت نام وام های تحصیلی و شهریه