بیمه حوادث دانشجویی

بیمه حوادث دانشجویی:

موضوع بیمه حوادث دانشجویی عبارتست از:

بیمه حوادث دانشجویان در تمام اوقات زندگی در طول شبانه روز (24 ساعته ) در محیط  واحدهای آموزشی و خارج از آن.

عقد قرارداد بیمه حوادث در دو نوبت انجام می گیرد:

عقد قرارداد بیمه حوادث با یکی از شرکتهای ببمه بمدت یکسال برای دانشجویان ورودی مهر ماه از اول مهر ماه سال جاری لغایت پایان شهریور ماه سال بعد

عقد قرارداد بیمه حوادث با یکی از شرکتهای ببمه برای دانشجویان ورودی بهمن ماه سال جاری لغایت پایان شهریور ماه سال بعد از تاریخ ثبت نام تحت پوشش

دانشجویان شبانه و نوبت دوم در صورت تقاضای بیمه حوادث باید حق بیمه سالانه خود را بمبلغ /21.000 ریال نقدا" پرداخت نمایند.

دانشجویان حادثه دیده جهت بهره مندی از بیمه حوادث و دریافت خسارت، بایستی گزارش حادثه را از محل مربوطه به امور دانشجویی دانشکده ارائه نموده و پس از اخذ نامه از اداره رفاه مدیریت امور دانشجوئی با در دست داشتن فاکتور هزینه ها و صورتحساب بیمارستان و مدارک مربوطه تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ حادثه به بیمه مراجعه و تشکیل پرونده نماید و در طول درمان تا سقف مقرر می تواند از بیمه حوادث استفاده نماید.

توجه 1: در صورت عدم پرداخت وجه مذکور توسط دانشجویان شبانه و نوبت دوم امکان بهره مندی از بیمه حوادث در موارد بروز حوادث شبانه روزی و یا صدور بیمه نامه جهت کارآموزی امکان پذیر نخواهد بود.

توجه 2: حداکثر زمان مورد نیاز جهت اعلام خسارت از زمان اطلاع بیمه گذار (دانشگاه ) 30 روز و حداکثر مهلت ارائه مدارک دو ماه تعیین می گردد.

تعهدات بیمه گر در قرارداد منعهده مابین دانشگاه و شرکت بیمه بشرح زیر می باشد:

جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپایی، بیمارستانی و معالجات مسمومیتها برای هر بیمه شدهحداکثر تا مبلغ /20.000.000 ریال.

پرداختغرامت نقص عضو دائم(جزیی و کلی) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر به میزان /100.000.000 ریال .

پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان /10.000.000 ریال.