وام شهریه دانش هسته ای

وام شهریه دانش هسته ای (ویژه دانشجویان نوبت دوم):

دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای شامل فیزیک  هسته ای و مهندسی هسته ای با ارائــه مدارک زیر می توانند از وام مذکور استفاده نمایند:

̶  اخذ برگ درخواست وام شهریه دانش هسته ای از امور دانشجویی دانشکده

̶  تأیید معدل و تعداد واحد مذکور توسط آموزش دانشکده

̶  ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

̶  ارائه کپی کارت دانشجویی یا ارائه کارنامه کلی (نام رشته هسته ای باید در آن درج شده باشد)

مبالغ وام شهریه دانش هسته ای برای مقاطع مختلف تحصیلی:

1- مبلغ وا شهریه دانش هسته ای برای مقطع کارشناسی تا سقف 2 برابر وام شهریه مقطع کارشناسی

2- مبلغ وام شهریه دانش هسته ای برای مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 3 برابر وام شهریه مقطع کارشناسی ارشد

3 - مبلغ وام شهریه دانش هسته ای برای مقطع دکتری تخصصی تا سقف 4 برابر وام شهریه مقطع دکتری