وام ودیعه مسکن متاهلی نخبگان

وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان (ویژه دانشجویان روزانه):

         صندوق رفاه دانشجویان با همکاری بنیاد ملی نخبگان، به دانشجویان نخبه متأهلی که دارای معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان باشند، وام ودیعه مسکن پرداخت می نماید. دانشجویان متقاضی مذکور ابتدا بایستی به سایت بنیاد ملی نخبگان به آدرس www.bmn.ir مراجعه و بعد از مطالعه شرایط وام در قسمت ثبت نام ودیعه مسکن، فرم مربوطه را تکمیل نمایند. پس از تأیید شرایط متقاضی توسط بنیاد ملی نخبگان، مشخصات متقاضی به صندوق رفاه دانشجویان اعلام می گردد و صندوق رفاه، دانشجوی نخبه تأیید شده را طی نامه ای به دانشگاه مربوطه معرفی می نماید. در مرحله بعدی دانشجوی نخبه متقاضی بایستی مدارک زیر را جهت بهره مندی از وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان به امور دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل نمایند.

̶   اخذ فرم درخواست وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان از امور دانشجویی دانشکده

̶ تأیید معدل و واحد مندرج در فرم مذکور توسط آموزش دانشکده

̶ ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

̶ ارائه کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه در یک صفحه A4

̶ ارائه کارنامه کلی                            

̶   شماره حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

̶ ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری بنام دانشجو

̶ ارائه کپی صفحه اول و دوم سند تأهل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

̶   معرفی نامه صندوق رفاه دانشجویان

نکات قابل توجه:

1- وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان در پنج شهر بزرگ مبلغ 150,000,000 ریال می باشد.

2- متقاضیان وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان در زمان تقاضای وام نباید از وام ودیعه مسکن متأهلی برخوردار باشند.

3- میزان وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد بنا براین مبلغ مندرج در اجاره نامه می بایست منطبق با مبلغ مندرج در معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان و یا بیشتر باشد.

4- وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان باید قبل از تسویه حساب بصورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان طی فیش جداگانه ای پرداخت شود.

فرم وام ودیعه مسکن متاهلی نخبگان