وام ضروری حوادث غیر مترقبه

وام ضروری حوادث غیر مترقبه (ویژه دانشجویان روزانه):

     دانشجویانی که هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل، طوفان ، خشکسالی و ... در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و محل سکونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد می توانند با ارائه نامه تأیید خسارت حوادث توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت از وام ضروری حوادث غیر مترقبه معادل 3 تا 5 برابر سقف مجاز وام ضروری برای کلیه مقاطع تحصیلی استفاده نمایند.

مدارک مورد نیاز:  

 ̶  اخذ فرم درخواست وام ضروری غیر مترقبه از امور دانشجویی دانشکده

̶  تأیید معدل و تعداد واحد مندرج در فرم مذکور توسط آموزش دانشکده

̶  ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

̶  ارائه کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه در یک صفحه A4

̶  ارائه کارنامه کلی

̶  شماره حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

̶  ارائه نامه تأییدیه خسارت حوادث توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت

توجه1) پرداخت وامها با تأیید معاونت دانشجویی دانشگاه محل تحصیل انجام خواهد شد.

توجه2) مهلت پرداخت تسهیلات مذکور حداکثر تا شش ماه پس از وقوع حادثه می باشد.