وام تحصیلیُ مسکن و ضروری دانش هسته ای

وام تحصیلی، مسکن و ضروری دانش هسته ای (ویژه دانشجویان روزانه):

     دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای شامل فیزیک هسته ای و مهندسی هسته ای با ارائه مدارک زیر می توانند از وام های مذکور استفاده نمایند.

 ̶  اخذ فرم درخواست وام تحصیلی، مسکن و ضروری دانش هسته ای از امور دانشجویی دانشکده

̶  تأیید معدل و تعداد واحد مندرج در فرم مذکور توسط آموزش دانشکده

̶  ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

̶  ارائه کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه در یک صفحه A4 (در کارت دانشجویی باید رشته فیزیک هسته ای یا مهندسی هسته ای درج شده باشد)

̶  ارائه کارنامه کلی

̶  شماره  حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

̶  ارائه مدارک مربوط به هر یک از وامهای مسکن و ضروری

نکات قابل توجه:

1- متقاضیان وام مسکن دانش هسته ای در زمان تقاضاهای وام نباید از وام ودیعه مسکن برخوردار باشند.

2- میزان وام مسکن تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.

3- رویدادهای وام ضروری دانش هسته ای شامل: وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و ...)، آتش سوزی، تصادف، فوت یکی از بستگان درجه یک، بیماری، خرید عینک طبی، هزینه پایان نامه تحصیلی، هزینه خرید لوازم کمک آموزشی.

4- میزان وام ضروری دانش هسته ای پرداختی، به هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

5- پرداخت وام ضروری دانش هسته ای در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی امکان پذیر می باشد.

مبلغ وام تحصیلی، مسکن و ضروری دانش هسته ای برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر می باشد:

1- مقطع کارشناسی تا سقف 2 برابر سقف مجاز هر یک از وامها (وام تحصیلی، مسکن و ضروری)

2- مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 3 برابر سقف مجاز هر یک از وامها (وام تحصیلی، مسکن و ضروری)

3- مقطع دکتری تخصصی تا سقف 4 برابر سقف مجاز هر یک از وامها (وام تحصیلی، مسکن و ضروری)