وام مسکن

 

وام مسکن (ویژه دانشجویان روزانه): 

      دانشجویان مجرد و متأهلی که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاههای دانشجویی نیز سکونت نداشتــه باشنــــد و از خانه های استیجاری بصورت اجاره نامه برای سکونت استفاده می کنند می توانند از وام مسکن با ارائه مدارک زیر بهره مند گردند.

̶  اخذ فرم درخواست وام مسکن از امور دانشجویی دانشکده

̶  تأیید معدل و تعداد واحد مندرج در فرم مذکور توسط آموزش دانشکده

̶  ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

̶   ارائه کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه در یک صفحه A4

̶  ارائه کارنامه کلی

̶  شماره حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

̶   ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری بنام دانشجو

̶   ارائه کپی صفحه اول و دوم سند تأهل و کپی صفحه دوم شناسنامه برای دانشجویان متأهل

نکات قابل توجه:

1- متقاضیان متأهل وام مسکن در زمان تقاضای وام نباید از وام ودیعه مسکن برخوردار باشند.

2- وام مسکن متأهلی ویژه دانشجویان متأهل مرد می باشد.

3- میزان وام مسکن تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.

4- دانشجویان متأهل زن که به علت شهادت، فوت، از کار افتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن متأهلی بهره مند گردند.

5- مبلغ وام مسکن برای دانشجویان مجرد و متأهل دارای اجاره نامه رسمی به شرح زیر می باشد:

 

مشمولین

مبالغ (ماهیانه به ریال)

دانشجویان مجرد با شرایط بالا

1,000,000 ریال

 دانشجویان متأهل با شرایط بالا :

در تهران

 

پنج شهر بزرگ

  

 

سایر شهرها  

 

3,000,000 ریال

1,800,000 ریال

1,500,000 ریال

 

 پنج شهر بزگ عبارتند از:  تبریز-  اصفهان- اهواز-  شیراز-  مشهد

دانلود فرم وام مسکن