وام بیمه دانشجویی

وام بیمه دانشجویی:

دانشجویان روزانه در ابتدای شروع هر نیمسال تحصیلی ( مهر و بهمن ماه) درصورتیکه فاقد هر نوع دفترچه بیمه باشند می توانند تقاضای استفاده از دفترچه بیمه خدمات درمانی خود را به امور دانشجویی دانشکده مربوطه ارائه نمایند.

مدت بهره مندی از دفترچه بیمه درمانی به مدت یکسال از تاریخ عقد قرارداد می باشد.

ارائه سند محضری الزامی است.

دانشجوی متقاضی درصورت انصراف از دریافت دفترچه بیمه باید انصراف خود را به امور دانشجویی دانشکده اعلام نماید.

دانشجویان متأهل بایستی برای زوجین دفترچه بیمه دریافت نمایند به غیر از مواردی که همسر آنان شاغل بوده و از طرف محل کار خود دفترچه بیمه دریافت کرده باشند.

فقط 15% حق بیمه جزو بدهی دانشجویان روزانه محسوب شده که درصورت داشتن تعهــــد محضــــــری بعـــــد از فارغ التحصیلی بصورت دفترچه اقساط پرداخت می نمایند.

برای دریافت بخشنامه بیمه سلامت کلیک نمایید.