وام یا کمک هزینه موارد خاص

وام یا کمک هزینه موارد خاص (ویژه دانشجویان روزانه)

به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماریهای خاص و پرهزینه با تشخیص و تأیید رئیس صندوق رفاه حداکثر تا سقف 20000000 ریال وام یا کمک هزینه قابل پرداخت می باشد.

فرم وام  یا کمک هزینه موارد خاص