وام ضروری قهرمانان ورزشی

 

تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی(ویژه دانشجویان روزانه):  

به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تأیید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل تربیت بدنی استان،  حائز شرایط شناخته می شوند برای تمام مقاطع دو برابر سقف مجاز وام ضروری تعلق می گیرد. دانشجویان دارای شرایط زیر قهرمان ورزشی شناخته می شوند:

الف: نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاههای کشور

ب: نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی) مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور (حداقل می بایست 2 بار حائز مقام بوده باشند)

ج: نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات بین المللی و جهانی دانشجویی

د: دانشجویان عضو تیم های ملی کشور با تأیید سازمان تربیت بدنی


فرم وام ضروری قهرمانان ورزشی