تماس با ما

آدرس اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تبریز:

تبریز – خیابان جام جم – بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز – ساختمان مدیریت خدمات دانشجویی – اداره رفاه دانشجویان

آدرس الکترونیک:          www.student.tabrizu.ac.ir

تلفن: 3393294-0411   -3393211-0411

اسامی امور دانشجویی دانشکده ها و شماره تماس های مربوطه به شرح ذیل می باشد:

نام دانشکده

نام امور دانشجویی دانشکده

شماره تماس

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

خانمها: ناهید خازنی و سمساری

3392137

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی خانم امیرصفری 3392325
حقوق و علوم اجتماعی خانم پورشریف 3392330 
جغرافیا خانم شوکتی 3392307

مرکز تحقیقات علوم پایه

آقای باغبان

3392982

الهیات و علوم اسلامی

خانم استادی

3392238

شیمی

آقای نامی

3393162

کشاورزی

خانم هاشمی

3392013

فنی مهندسی برق

آقای باقر پور

3393738

فنی مهندسی عمران

آقای هاتف

3392522

فنی مهندسی مکانیک

آقای قهرمانی

3392486

فناوریهای نوین

آقای یگانه

3393855

علوم ریاضی

خانم فروغی

3392846

علوم فیزیک

آقای رحیمی

3393306

علوم طبیعی

خانم اجلالی

3392676

فیزیک کاربردی و شتاره شناسی

آقای بابازاده

3393003

علوم تربیتی و روانشناسی

خانم عینی محمدی

3392098

دامپزشکی

آقای فتوحی

3392347

پردیس بین المللی ارس

آقای افروشه

3393511 و 3393512

فنی مهندسی مرند

آقای محمدی

2260003- 0491

آموزشکده کشاورزی اهر

آقای شیبانی

2237717- 0426

فنی مهندسی میانه

آقای صادقی

2245970-0423