فرایند و گردش انجام کار

گردش انجام امور:

الف: گردش انجام کار درخواست انواع وامها:

1- مراجعه اولیه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه

2- دریافت فرم وام درخواستی از سایت اداره رفاه

3- دریافت سند تعهد محضری از سایت اداره رفاه

4- رفتن به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه ضامن کارمند رسمی یا پیمانی و یا بازنشسته ادارات دولتی با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی طرفین.

5- محضری کردن فرم در دفاتر اسناد رسمی کشور

6- گشایش حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت داخل دانشگاه برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی ورودی جدیــد (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که از مقاطع تحصیلی قبلی خود حساب تجارت کارت جوان دارند نیازی به دریافت مجدد حساب بانکی ندارند.)

7- تکمیل فرمهای وام بدون خط خوردگی و کامل

8- ارائه فرمهای تکمیل شده به انضمام مدارک لازمه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه.

تبصره 1: دانشجویانی که برای دومین بار از انواع وام استفاده می نمایند نیازی به ارائه سند محضری و فرم مشخصات ندارند.

تبصره 2: دانشجویان متأهل می بایست مشخصات همسر و درصورت داشتن فرزند، مشخصات فرزندان خود را در فرم وام درخواستی بنویسند تا از تسهیلات مربوط به دانشجویان متأهل استفاده نمایند.

توجه: حداقل مدت زمان انتظار از موقع ارائه فرمها تا زمان واریز وامها به حساب دانشجویان 2 ماه می باشد.