وام ضروری مبتکر

 

 وام ضرری دانشجویان مبتکر (ویژه دانشجویان روزانه):

     به دانشجویان مبتکر که در طول تحصیل، اختراع و ابتکارات آنها به تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده، حداکثر مبلغ /10.000.000 ریال وام پرداخت می شود.

اخذ واحد پایان نامه تحصیلی بعنوان رویداد استفاده از وام ضروری مبتکر محسوب نمی شود.

دانشجویان میتکر جهت درخواست وام مذکر باید گواهی ثبت اختراع و تاییدیه رسمی اتمام کار را ارائه نمایند.

فرم وام ضروری مبتکر