وام ودیعه مسکن متاهلی

 

4- وام ودیعه مسکن متأهلی (ویژه دانشجویان روزانه)

الف: شرایط عمومی و آموزشی متقاضیان:

عدم استفاده از خوابگاه دانشجویی دانشگاه (اخذ تأییدیه از اداره خوابگاهها بر روی فرم درخواست وام ودیعه مسکن)

نداشتن سنوات بیش از حد مجاز

کپی چهار صفحه اول عقد نامه

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

کپی کارت ملی زوجین

ارایه اصل یا کپی اجاره نامه بنام دانشجوی وام گیرنده و دارای کد رهگیری الزامی است

شماره حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

نوشتن شماره تلفن همراه در فرم وام

 

نکات قابل توجه:

جهت بهره مندی از سقف وام  ودیعه مسکن متاهلی در پنج شهر بزرگ ( در صورتیکه محل اجاره دانشجو محل تحصیل وی باشد)، حداقل پیش پرداخت ودیعه ذکر شده در اجاره نامه باید در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ /37.500.000 ریال و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ /60.000.000ریال قید شده باشد.  مبلغ وام ودیعه مسکن متأهلی درصورتیکه اجاره نامه در سایر شهرها تنظیم شده باشد برای مقطع کاردانی و کارشناسی مبلغ /30.000.000 ریال و برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ /45.000.000 ریال می باشد.

 پنج شهر بزرگ عبارتند از: تهران – تبریز – اصفهان – اهواز – شیراز - مشهد

 

از وام ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی می توان استفاده نمود.

سقف وام ودیعه مسکن برای دانشجویان ممتاز و نمونه در تمام مقاطع تحصیلــی مبلـــــــــغ /60.000.000 ریال می باشد.

مبلغ وام ودیعه مسکن متأهلی درصورتیکه اجاره نامه در سایر شهرها تنظیم شده باشند برای مقطع کاردانی و کارشناسی /30.000.000 ریال و برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ /45.000.000 ریال می باشد.

وام ودیعه مسکن هنگام فارغ التحصیلی باید یکجا تسویه حساب شود و به هیچ وجه قابل تقسیط نمی باشد.

وجه مبلغ وام پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود.

درصورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می تواند از ودیعه مسکن بهره مند گردد.

دانشجویان متاهل موقع درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی نباید ساکن خوابگاههای دانشجویی باشند.

فرم وام ودیعه مسکن متاهلی