وام تحصیلی و وام ضروری ممتاز نمونه

                           

- وام تحصیلی ممتاز ونمونه ( ویژه دانشجویان روزانه ممتاز ونمونه):

دانشجویان ممتاز باید حائز یکی از شرایط سه گانه زیر باشند تا بتوانند از وام ضروری ممتاز نمونه بهره مند گردند:

الف برگزیدگان گروههای پنج گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

ب ─ برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تأیید وزارت آموزش و پرورش

ج ─ برگزیدگان جشواره های خوارزمی با تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دانشجویانی که با شرط معدل بالا و الف در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند، بدون داشتن یکی از شرایط فوق نمی توانند از وام مزبور بهره مند گردند و دارا بودن یکی از شرایط سه گانه فوق الزامی است.

نکات قابل توجه:

دانشجویان ممتاز بعد از دو نیمسال تحصیلی می توانند در صورت تمایل در خواست وام نمایند.

داشتن معدل 17 در زمان ارائه درخواست وام در دو نیمسال متوالی، برای دانشجویان ممتاز ضروری است.

پرداخت وام به دانشجویان ممتاز منوط با تأیید کارنامه کلی و فرم وام ضروری ممتاز و گواهی دفتر استعداهای درخشان دانشگاه امکانپذیر بوده و ارائه مدرک معتبر توسط دانشجو دال بر علت درخواست الزامی است.

وام تحصیلی ممتاز و وام ضروری ممتاز به میزان دو برابر سقف مجاز وام تحصیلی و یا ضروری به دانشجویان واجد شرایط کلیه مقاطع تحصیلی تعلق می گیرد.

فرم وام ضروری

فرم وام تحصیلی