وام تحصیلی

1- وام تحصیلی (ویژه دانشجویان روزانه):        

توجه: کلیه دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلی درصورتی که شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان را دارا باشند با شروع هر نیمسال تحصیلی می توانند با ارائه مدارک زیر از وام تحصیلی بهره مند شوند:

اخذ فرم درخواست وام تحصیلی از امور دانشجویی دانشکده(از فایل پیوستی نیز می توان دانلود نمود)

تایید معدل و تعداد واحد مندرج در فرم مذکور توسط آموزش دانشکده

ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

ارائه کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه در یک صفحه A4

ارائه کارنامه کلی

شماره حساب تجارت کارت جوان

ارائه کپی صفحه اول و دوم سند تاهل و کپی صفحه دوم شناسنامه برای دانشجویان متاهل مرد

نکات قابل توجه:

دانشجویان یک مقطعی که برای اولین بار تقاضای وام می نمایند( به شرطی که قبلا" از هیچ نوع تسهیلاتی رفاهی استفاده ننموده باشند) نیازی به ارائه سنده تعهد محضری ندارند و برای تقاضای وام در نوبت دوم باید تعهد محضری ارائه نمایند در غیر اینصورت هنگام تسویه حساب باید وام دریافتی را یکجا پرداخت نمایند.

دانشجویانی که در نیمسال قبلی مشروط شده باشند می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نمایند.

به میزان /300.000 ریال به ازای هرفرزند ( حداکثر تا3 فرزند) به وام تجصیلی دانشجویان متاهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد افزوده می شود و دانشجویان متاهل مرد با ارائه مدارک تاهل خود به امور دانشجویی دانشکده می توانند استفاده نمایند.

مبلغ وام تحصیلی هر نیمسال تحصیلی براساس اعتبار تخصیص یافته از طرف صندوق رفاه دانشجویان تعیین می گردد.
 

برای دریافت برگ درخواست وام تحصیلی کلیک نمایید.