معرفی

 

 

معرفی:

 با شروع هرنیمسال تحصیلی همیشه مسئله ارائه تسهیلات دانشجویی و شرایط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی برای دانشـــــــــــجویان گرامی مطرح می شود و در این حوزه، اداره رفاه نقش مهم و اساسی در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی در قالب کارشناسان این اداره و کارشناسان امور دانشجویی دانشکده ها انجام می دهند.

هدف:


صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعـــــــــد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق آئین نامه این صندوق وام پرداخت می نماید.