شرح خدمات

  رئوس فعالیتهای اداره رفاه و خدمات ارائه شده برای دانشجویان دوره روزانه درطول هر ترم تحصیلی:

هماهنگی لازم با رؤسا و امور دانشجویی دانشکده ها در رابطه با ارسال بموقع درخواستهای دانشجویان ، ورود اطلاعات درمهلت مقرر تعیین شده در برنامه سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان

ارسال تقاضاهای وامهای درخواستی دانشجویان نیازمند و واجد شرایط به صندوق رفاه باتوجه به سقف اعتباری تعیین شده ازطرف صندوق رفاه دانشجویان

ارائه انواع وامها (تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، ضروری ممتاز و نمونه، تحصیلی ممتاز و نمونه، شهریه، زیارت، مبتکر و قهرمان ورزشی، بیمه)

ارسال اطلاعات دانشجویان فرزند جانباز وازاده و شاهد به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و نهایتا" پرداخت کمک هزینه شاهد برای دانشجویان فوق

پرداخت وام ضروری برای دانشجویانی که مبتلا به بیماریهای خاص و لاعلاج می باشند.

پرداخت وام ضروری حوادث غیرمترقبه

تعیین سهمیه و صدور مجوز کار دانشجویی برای کلیه دانشکده ها و واحدها

انجام امور مربوط به پرداخت های نقدی دانش آموختگان سالهای قبل و جدید جهت صدور تسویه حساب قطعی

ثبت و ارسال اطلاعات و بدهیهای دانش آموختگان در سایت صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط و تحویل دفترچه مذکور و صدور تسویه حساب قطعی.

ثبت و ارسال اطلاعات و بدهیهای دانش آموختگان در سایت صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط و تحویل دفترچه مذکور و اخذ رسید از دانش آموختگان

انجام امورمربوط به برداشت وامهای دانشجویانی که از گرفتن وام واریزی منصــــــرف گردیده اند وارسال فیش برداشتی به صندوق رفاه

ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی دانش آموختگان به سازمان بیمه خدمات درمانی جهت ابطال

بایگانی مدارک دانش آموختگان و مدارک متقاضیان انواع وامها توسط کارشناسان اداره رفاه