معرفی

   
  از آنجائی که شرط اساسی و لازم برای تحصیل، آموزش و شکوفایی استعدادهای بشری، وجود زمینه های لازم و کافی است، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و نیز در طول تحصیل جهت تأمین مسکن و تغذیه و خدمات رفاهی خویش به این مدیریت مراجعه نموده و توسط واحدهای مختلف آن به رفع مشکلات و نیازهای رفاهی خود می پردازند.

     مدیریت امور دانشجویی دانشگاه تبریز زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه در قالب ادارات خوابگاهها (برادران وخواهران)، تغذیه، رفاه و با همکاری دو واحد حسابداری و دبیرخانه در راستای خدمت رسانی و تأمین بستر مناسب برای تحصیل دانشجویان انجام وظیفه می نماید.