دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنامنام‌خانوادگيسمتشماره تماس داخلیشماره مستقیمایمیل
1دکتر غلامرضاحجتیمدیر امور دانشجویی320733340463ghojjati@tabrizu.ac.ir
2محمدشهری هرویمعاون مدیریت امور دانشجویی320733340463Mshahri2008@yahoo.com
3بهزادوهاب زادهمسئول دفتر320733340463
4یوسفدهقانرئیس امور اداری و قراردادها320433348703edehghan1390t@Gmail.com
5ربابمعصوم بگلورئیس اداره تغذیه3221333200479
6علیلطفعلی زاده لاهرودیرئیس اداره خوابگاههای برادران321033352367
7معرفتحسینعلیزادهرئیس اداره خوابگاههای خواهران327933343004
8مریممرندیرئیس اداره رفاه3211- 329433361241marandi@tabrizu.ac.ir
9غلامرضامعمارفرمسئول حسابداری322533342561
10رقیهمرندیتایپیست و بایگان320433348703