اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
احمدمحمودوند اصلکارشناس زبان و ادبیات فارسی$column->staff_position_data[0]->Title
یوسفدهقانکارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی$column->staff_position_data[0]->Title
محمدشهری$column->staff_position_data[0]->Title